Po co finanse

Każdy z nas wie, że finanse to bardzo istotna rzecz w naszym życiu. Jak inne rzeczy finanse również mają swoje funkcje, które spełniają. Wyróżniamy w nich funkcję stymulacyjną. Możemy też powiedzieć, że polega ona na tym, że państwo wtrąca się i ingeruje w działalność poszczególnych i różnych podmiotów. Wiemy przecież, że to państwo dysponuje określonymi prawem instrumentami i dzięki ich pomocy może wpływać na uzyskanie zysku działalności gospodarczej, którą właśnie obecnie prowadzimy. Musimy jednak wiedzieć, że może mieć również wpływ na sytuację finansową w naszych gospodarstwach domowych. Tutaj jednak może chodzić o politykę podatkową. A taka polityka polityka podatkowa to nic innego jak wprowadzanie podatków, obniżanie i podwyższanie stawek podatkowych, ulgi a także zwolnienia podatkowe. No i ta nasza polityka kredytowa. Ona ma znów wpływ na wielkość procentu kredytów i lokat czy kredyty preferencyjne a polityka dewizowa to kształtowanie się kursów walut. A już funkcja kontrolna tych finansów to już kontrolowanie i śledzenie przepływu strumieni pieniężnych. W działalności gospodarczej i funkcjonowaniu gospodarstwa domowego wielkość  i intensywność pozwala określić pozytywne albo też negatywne sytuacje. Wspomnijmy jeszcze o funkcjach finansowych.

Jedną z nich jest funkcja fiskalna, która jest związana z dostarczeniem państwu środków pieniężnych na zrealizowanie zamierzonych celów wewnętrznych jak i również zewnętrznych. A jeśli chodzi o źródła tej funkcji to przede wszystkim są podatki. Inaczej mówiąc to są dochody od osób prawnych, fizycznych, doliczamy także tutaj VAT i akcyzę. To jedno ze źródeł. Drugim i tu już nie związanym z podatkami, to jest opłata, czyli między innymi opłaty z zysku i cło. Natomiast funkcja redystrybucyjna to funkcja mająca na celu rozdzielenie osiąganych dochodów przez podmioty. Pierwszą część przejmuje państwo, budżety samorządowe, a druga część zostaje przy podmiocie i jest do jego dyspozycji. Możemy dużo mówić o nich, ale wiemy, że to ciężki orzech do zgryzienia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj