Cechy i funkcje prawa

Już w najdawniejszych czasach poszukiwano instytucji, które zajmie się normalizacją ładu społecznego. Na początku poszukiwano go w prawach przyrody oraz w Bogu, który stworzył świat i określił, jak powinien on funkcjonować. W ten sposób ukształtowało się prawo, które na przestrzeni wieków przybierało różne formy, miało różnorakie źródła i obowiązywało różne grupy społeczne. Jedno jednak zawsze było niezmienne. Prawo było i jest instrumentem sprawowania władzy, a ci którzy je sprawują, muszą się poruszać w granicach ustalonego przez siebie prawa. W ten sposób, prawo określa uprawnienia i obowiązków zarówno grypy rządzącej, jak i rządzonej. Najprościej mówiąc, mówi, co jest dobre, a co jest złe. Zgodnie ze swoimi podstawowymi cechami, prawo powinno obowiązywać wszystkich, którzy przebywają na danym terenie. Powinno być czytelne, przejrzyste, a także stabilne, by ludzie mogli je zrozumieć i go przestrzegać. Ważne jest również funkcjonowanie zasady, która wywodzi się ze starożytnego Rzymu, czyli lex retro non agit – prawo nie działa wstecz, czyli przepisy prawa, które weszły w życie, nie mogą dotyczyć wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, gdy funkcjonowało jeszcze inne prawo. Na straży prawa stoją sądy, które muszą być niezawisłe i bezstronne, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie praw obywateli. Ostatnią cechą, nie mniej ważną, jest zapewnienie człowiekowi ochrony jego praw i wolności, oraz bezpieczeństwa. W ten sposób prawo realizuje funkcję państwa prawa.

Warto również zwrócić uwagę na najważniejsze funkcje prawa, do których należą regulacja życia społecznego czyli zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa życia społecznego społeczeństwa, funkcja wychowawcza, czyli kształtowanie pozytywnych zachowań, funkcja dystrybucyjna, czyli rozdział dóbr społecznych, funkcja represyjna, która ma na celu wymierzenie kary za przestępstwo, a także funkcja kulturotwórcza, której zadaniem jest utrzymanie ciągłości historycznej narodu i państwa, oraz funkcja kontrolna.

2 komentarze to “Cechy i funkcje prawa”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj