Gałęzie prawa

Systematyzacja pozioma prawa polega na podzieleniu go na różnorakie działy, które obejmują pogrupowane w kompleksy normy prawne regulujące stosunki społeczne jednego rodzaju. Takie działy powszechnie nazywane są gałęziami prawa. Podział prawa właśnie na gałęzie jest procesem, który kształtuje się od wieków i postępuje wraz z rozwojem prawa.

Jeśli chodzi o prawo polskie, wyróżnić można różnorakie gałęzie prawa. Jedną z nich jest prawo konstytucyjne, nazywane również państwowym. Jest podstawowym źródłem, jak mówi sama nazwa, jest konstytucja, czyli ustawa zasadnicza państwa oraz pozostałe akty prawne. Prawo to zajmuje się regulacją działania instytucji wymienionych w Konstytucji, a także regulacją podstawowych praw i obowiązków obywateli. Kolejną gałęzią prawa jest prawo cywilne, które zajmuje się określeniem stosunków majątkowych pomiędzy podmiotami prawa, a także niektórymi sprawami niemajątkowymi. Jego podgałęziami są między innymi prawo zobowiązań, rzeczowe, czy rodzinne. Kolejne prawo, to prawo pracy, które zajmuje się regulacją stosunku pracy i płacy, a także określa szczegółowo zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawo administracyjne dotyczy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i jej wzajemnych stosunków z obywatelami. Z nim związane jest prawo administracyjne, które określa zbiór norm dotyczących funkcjonowania finansów publicznych oraz instytucji finansowych. To z nim związane jest określanie budżetu, podatków, czy działalności banków. Ważną gałęzią prawa, jest prawo karne, które określa, co w świetle prawa uważane jest za przestępstwo i jakie grożą kary, za ich popełnianie. Na koniec warto zwrócić uwagę na prawo procesowe, czyli postępowanie przez sądami w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych. To właśnie z prawem procesowym łączy się cały szereg przepisów, które dotyczą organów ochrony prawnej, prokuratury, sądownictwa, radców prawnych, a także organów wykonawczych sądownictwa i polskich organów ścigania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj