Krótka charakterystyka prawa

Samo pojęcie prawo jest tworem wieloznacznym. Wynika to z faktu, że język mówiony nadaje mu zasięg stosunkowo bardziej obszerny niż nauka prawa, czy jego praktyczne stosowanie. Generalne znaczenie prawa to określenie zbioru cech, które następują w środowisku człowieka, zarówno społecznym, jak i przyrodniczym. Język prawniczy zaś konkretyzuje pojęcie prawa. Wiąże je z przypisaniem konkretnym adresatom uprawnień, takich jak prawo własności, czy prawo wyborcze. Prawo służy również do określenia konkretnych dziedzin, tak zwanych gałęzi, które tworzą system prawny. W tym wypadku można wyróżnić prawo karne, cywilne, administracyjne, konstytucyjne, europejskie, pracy, gospodarcze czy własności intelektualnej. Warto również podkreślić, że nauki prawne należą do nauk społeczno – humanistycznych.

Decydując się na najbardziej szerokie określenia prawa, można je zdefiniować jako całokształt ogólnych norm, które określają ludzkie postępowanie, ustanowione są przez odpowiednie organy państwowe, a przestrzeganie tych praw zagwarantowane jest przez państwo pod sankcją przymusu państwowego.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na podział prawa. Podstawowy zakłada rozróżnienie prawa materialnego, które określa zbiór norm regulujących stosunki prawne. Najprościej rzecz ujmując, jest to prawo zawarte w kodeksach cywilnym, karnym i administracyjnym. Kolejne w tym podziale, jest wyróżnienie prawa formalnego, czyli trybu postępowania przez organami władzy publicznej. Jest to prawo zawarte w kodeksach postępowania karnego, postępowania cywilnego, czy postępowania administracyjnego Kolejne elementy podziału to prawo przedmiotowe i podmiotowe. Przedmiotowe określa cały zbiór norm prawnych, które stanowią podstawę systemu prawa. Określa normy prawne, które istniały w przeszłości,  funkcjonują obecnie, czy są w sferze postulatów. Ostatnie w tej klasyfikacji, prawo podmiotowe, określa zaś uprawnienia (możność działania) służące podmiotom w ich wzajemnych relacjach, na przykład prawo do emerytury.

3 komentarze to “Krótka charakterystyka prawa”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj