Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe publiczne reguluje stosunki zachodzące między państwami, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmiotami, które istnieją na arenie prawa międzynarodowego.  Istnieje wiele form współpracy, którą uznaje się za międzynarodową. Jest to przede wszystkim współpraca gospodarcza, która łączy członków Unii Europejskiej, Rady Europy, Banku Światowego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, współpraca w zakresie obronności i bezpieczeństwa jak Pakt Północnoatlantycki i OBWE, współpraca kulturowa np. UNESCO, charytatywna jak Caritas, humanitarna jak akcje Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współpraca w zakresie ochrony zdrowia jak WHO, a także ochrona praw człowieka, jak niektóre działania Unii Europejskiej, czy Rady Europy.

Podstawowym źródłem prawa międzynarodowego jest umowa międzynarodowa. Jest to zatem znaczna różnica w stosunku do rodzimego prawa krajowego, gdzie tworzone są przede wszystkim ustawy. Nie istnieją organy nadrzędne, gdyż twórcami prawa są przede wszystkim państwa członkowskie. Istnieją organy, jednak ich funkcja jest pomocnicza wobec działań państw będących członkami danej organizacji. Część norm prawa międzynarodowego bardzo często może być bezpośrednio stosowana w prawie krajowym, w tym również przez sądami oraz organami administracyjnymi. Taka sytuacja ma między innymi miejsce w prawie europejskim, zgodnie z zasadą bezpośredniego stosowania prawa, bezpośredniego obowiązywania prawa i skutku bezpośredniego prawa. Również w Polsce umowy międzynarodowe są źródłem prawa.

W obecnych czasach, znaczenie prawa międzynarodowego wciąż rośnie. Za najważniejszy dokument prawno międzynarodowy uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych, która powołała w 1945 roku do życia ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych mającą obecnie największe znaczenie na świecie. W pespektywie Europy zaś, największe znaczenie w prawie międzynarodowym, ma prawo europejskie tworzone i stosowane przez wszystkie dwadzieścia siedem państw Unii Europejskiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj