Zasady państwa prawa

Demokratyczne państwo prawne musi kierować się podstawowymi zasadami. Do nich należą przede wszystkim zasada suwerenności narodu. Zgodnie z nią, źródłem władzy jest naród i jest on uprawniony do decydowania, a także rozstrzygania w najważniejszych dla państwa sprawach. Władzę tę wykonuje pośrednio, poprzez wybieranie parlamentu, czy głowy państwa. Przejawem władzy bezpośredniej są zaś różnego rodzaju referenda, czy prawo inicjatywy ludowej.

Kolejną zasadą, jest zasada trójpodziału władzy, czyli podział na władzę ustawodawczą, która stanowi prawo, wykonawczą, która je realizuje i sądowniczą, która zajmuje się rozstrzyganiem sporów.

Znaczenie ma również zasada pluralizmu politycznego. Zgodnie z nią, w państwie może funkcjonować wiele organizacji politycznych, które są niezależne od władzy państwowej, a także od siebie, rywalizują ze sobą i zabiegają o wywieranie jak największego wpływu na realizację polityki państwowej.Zasada państwa prawa mówi zaś, że państwo istnieje, jeśli działania aparatu państwowego oparte są w całości na prawie. To prawo właśnie określa wzajemne stosunki pomiędzy władzami, oraz między władzą a jednostkami, które są podmiotami prawa i pomiędzy samymi jednostkami.Ważkie znaczenie ma praworządność, czyli oparcie państwa na prawie i działanie zgodnie z nim. Z nim związany jest konstytucjonalizm, czyli uznanie konstytucji za podstawę porządku prawnego w państwie. Ma ona moc wiążącą dla wszystkich bez wyjątku podmiotów władzy państwowej.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na zasadę równości wobec prawa, czyli równego traktowania wszystkich obywateli bez żadnych wyjątków. Z tą zasadą ściśle związana jest zasada rządów większości z poszanowaniem praw mniejszości, czyli w sposób, by żadna mniejszość nie mogła czuć się represjonowana.

Ostatnią zasadą demokratycznego państwa prawa, jest zasada lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Zgodnie z nią nie można tworzyć nowego prawa dla sytuacji zaistniałych w przeszłości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj
Kategorie