Źródła prawa unijnego

Podstawowym podziałem prawa w Unii Europejskiej jest rozróżnienie na prawo pierwotne, czyli te, które stanowione jest przez państwa członkowskie jako nieodzowna część prawa międzynarodowego – do niego należą traktaty założycielskie, zmieniające, uzupełniające, akcesyjne, ogólne zasady prawa Unii oraz prawo wtórne inaczej pochodne, które stanowione jest przez instytucje Unii. W razie konfliktu norm prawnych prawa pierwotnego i wtórnego, pierwszeństwo przysługuje prawu pierwotnemu, które ma znaczenie nadrzędne. Prawo wtórne jest tworzone przez instytucje unijne na podstawie i w zgodzie z prawem pierwotnym.

W jego skład wchodzą różnego rodzaju akty prawne o innej wadze i mocy prawnej. Wyróżnia się pięć podstawowych kategorii aktów prawnych. Najistotniejsze są rozporządzenia, które mają charakter wiążący, zasięg ogólny i charakter abstrakcyjny. Rozporządzenia obowiązują bezpośrednio, czyli nie muszą być dodatkowo włączane do krajowych porządków prawnych. Co więcej, państwa mają obowiązek uchylenia każdego aktu prawnego, który nie jest zgodny z rozporządzeniami unijnymi.

Drugie w stawce są dyrektywy, które również mają charakter wiążący. Ich adresatami mogą być jednak wyłącznie państwa członkowskie. Wiążą tylko co do rezultatu, państwo zaś ma swobodę wyboru formy i środków implementacji dyrektywy. Wiążą wyłącznie co do rezultatu, państwo członkowskie ma swobodę wyboru formy i środków implementacji danej dyrektywy. Zarówno rozporządzenia, jak i dyrektywy publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Trzeci rodzaj aktów prawnych są to decyzje. Te zaś mają charakter indywidualny i konkretny. Oznacza to, że każda z nich jest skierowana określonego grona adresatów i dotyczy ściśle określonych sytuacji. Adresatami decyzji są przede wszystkim państwa członkowskie lub osoby prawne i fizyczne.Oprócz powyższych trzech aktów prawnych, istnieją jeszcze akty niewiążące. Taki charakter mają opinie i zalecenia. Ich celem jest zasugerowanie podjęcia konkretnych działań.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj